Ενεργοποίηση FeedBurner σε WordPress

Κάνουμε εγγραφή με email που θα είναι ο διαχειριστής για τα στατιστική κτλ εδώ: http://feedburner.google.com/
και γράφουμε το url του feed, συνήθως: http://example.com/movies/feed

Γράφουμε τους τίτλους κτλ..

======
Για να βάλω τη φόρμα εγγραφής στο πχ sidebar:
Πάνω στο μενού έχει το Publicize
Μπαίνω και επιλέγω Email Subcriptions

Περισσότερα: http://www.wpbeginner.com/beginners-guide/step-by-step-guide-to-setup-feedburner-for-wordpress/

Lent’s Encrypt https ssl domain

BHMA 1
Settings > General

WordPress Address URL
και
Site Address URL
από http σε https

BHMA 2
.wp-config

/**
 * Force all logins and all admin sessions to happen over SSL
 */
define('FORCE_SSL_ADMIN', true);

BHMA 3
.htaccess

<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{SERVER_PORT} !^443$
  RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
  RewriteBase /
  # BEGIN WordPress
  RewriteRule ^index\.php$ - [L]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule . /index.php [L]
  # END WordPress
  ## EXPIRES CACHING ##
  ExpiresActive On
  ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
  ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
  ExpiresByType image/gif "access 1 year"
  ExpiresByType image/png "access 1 year"
  ExpiresByType text/css "access 1 month"
  ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
  ExpiresByType application/javascript "access 1 month"
  ExpiresByType application/x-javascript "access 1 month"
  ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
  ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
  ExpiresDefault "access 1 month"
  ## EXPIRES CACHING ##
</IfModule>

BHMA 4
database

Κάνω export τη βάση και κάνω αντικατάσταση στο αρχείο όλα τα links 
από http://site.gr σε https://site.gr
και upload τη νέα βάση
[Top]

Αλλαγή breakpoint για το toggle του navbar

/**
*
* Αλλαγές για το toggle στο navbar
* στο αρχείο: bootstrap.min.css
*
* Αλλάχθηκαν όλα τα 767px σε YYYpx
* και ολα τα 768px σε ΥΥΥ+1px
*
* και στο style.css αλλάζω τα 767px σε YYYpx
*
*
*
*/

[Top]

404 page

 <div style="text-align:center;font-size:3em;">
  <h3>404 PAGE!!!</h3>
  <div class="forbidden-sign"></div>
 </div>
 .forbidden-sign {
display: inline-block;
-webkit-box-sizing: content-box;
-moz-box-sizing: content-box;
box-sizing: content-box;
width: 0.75em;
height: 0.75em;
position: relative;
border: 0.15em solid #C43536;
-webkit-border-radius: 1em;
border-radius: 1em;
font: normal 8em/normal Arial, Helvetica, sans-serif;
color: rgba(0,0,0,1);
-o-text-overflow: clip;
text-overflow: clip;
}

.forbidden-sign::after {
display: inline-block;
-webkit-box-sizing: content-box;
-moz-box-sizing: content-box;
box-sizing: content-box;
width: 0.85em;
height: 0.15em;
position: absolute;
content: "";
top: 0.3em;
left: -0.05em;
border: none;
font: normal 100%/normal Arial, Helvetica, sans-serif;
color: rgba(0,0,0,1);
-o-text-overflow: clip;
text-overflow: clip;
background: #C43536;
text-shadow: none;
-webkit-transform: rotateZ(-45deg)  ;
transform: rotateZ(-45deg)  ;
}
[Top]

Php in widget area

[Top]

Scroll to top

Δημιουργία ScrollToTop εικονιδίου με html, css, javascript

footer.php

<a href="#" class="scrollup">Scroll</a>

scripts.js

$(document).ready(function () {

  $(window).scroll(function () {
    if ($(this).scrollTop() > 1200) {
      $('.scrollup').fadeIn();
    } else {
      $('.scrollup').fadeOut();
    }
  });

  $('.scrollup').click(function () {
    $("html, body").animate({
      scrollTop: 0
    }, 600);
    return false;
  });

});

style.css

.scrollup {
  width: 40px;
  height: 40px;
  position: fixed;
  bottom: 70px;
  right: 50px;
  display: none;
  text-indent: -9999px;
  background: url('img/scroll.png') no-repeat;
}
[Top]

Post Revisions κατάργηση ή ελλάτωση

Για κατάργηση – διαγραφή των προηγούμενων revisions από τη βάση δεδομένων:

DELETE FROM wp_posts WHERE post_type = "revision";

Για να μη ξαναδημιουργηθούν:
στο wp-config

define('WP_POST_REVISIONS', false );

Περισσότερα:
https://woorkup.com/disable-limit-wordpress-post-revisions/

[Top]

Change color of address bar for smartphones

<!-- Chrome, Firefox OS and Opera -->
<meta name="theme-color" content="#4285f4">
<!-- Windows Phone -->
<meta name="msapplication-navbutton-color" content="#4285f4">
<!-- iOS Safari -->
<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="#4285f4">

[Top]

ασφάλεια στο functions.php

Σημαντικά βήματα ασφαλείας

—-> Στο functions.php
(Λεπτομερειες στο http://cubiq.org/clean-up-and-optimize-wordpress-for-your-next-theme και https://scotch.io/tutorials/removing-wordpress-header-junk και http://www.themelab.com/remove-code-wordpress-header/)

  // =========================================================================
  // REMOVE JUNK FROM HEAD
  // =========================================================================
  remove_action('wp_head', 'rsd_link');
  remove_action('wp_head', 'wp_generator');
  //remove_action('wp_head', 'feed_links', 2);
  //remove_action('wp_head', 'feed_links_extra', 3);

  remove_action('wp_head', 'index_rel_link');
  remove_action('wp_head', 'wlwmanifest_link');

  remove_action('wp_head', 'start_post_rel_link', 10, 0);
  remove_action('wp_head', 'parent_post_rel_link', 10, 0);
  remove_action('wp_head', 'adjacent_posts_rel_link', 10, 0);
  remove_action('wp_head', 'adjacent_posts_rel_link_wp_head', 10, 0 );

  remove_action('wp_head', 'wp_shortlink_wp_head', 10, 0 );
  add_filter('the_generator', '__return_false');
  add_filter('show_admin_bar','__return_false');

  remove_action( 'wp_head', 'print_emoji_detection_script', 7 );
  remove_action( 'wp_print_styles', 'print_emoji_styles' );
[Top]

Απαραίτητες εργασίες πριν τη τελική παράδοση του site

=====================
1
=====================
Delete τα αρχεία:
i) readme.html (Σε κάθε core update ξαναεμφανίζεται!)
ii) wp-config-sample.php
iii) /wp-admin/install.php

=====================
2
=====================
—-> Στο wp-config.php

/**
 * Eliminate the Plugin and Theme Editor
 */
define( 'DISALLOW_FILE_EDIT', true );

/**
 * Disable display of errors and warnings 
 */
 define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false );
 @ini_set( 'display_errors', 0 );

=====================
3
=====================
Ασφάλεια για brute force attack
Αριθμός μέγιστων δυνατών σφαλμάτων στο login

Plugin: Login LockDown

http://www.wpbeginner.com/plugins/how-and-why-you-should-limit-login-attempts-in-your-wordpress/

=====================
4
=====================
Αλλαγή της σελίδας σύνδεσης wp-admin
με το
Plugin: WPS Hide Login

=====================
5
=====================
Plugin: WP Super Cache
Προτενόμενο βίντεο: youtube

[Top]