ασφάλεια στο functions.php

Σημαντικά βήματα ασφαλείας

—-> Στο functions.php
(Λεπτομερειες στο http://cubiq.org/clean-up-and-optimize-wordpress-for-your-next-theme και https://scotch.io/tutorials/removing-wordpress-header-junk και http://www.themelab.com/remove-code-wordpress-header/)

  // =========================================================================
  // REMOVE JUNK FROM HEAD
  // =========================================================================
  remove_action('wp_head', 'rsd_link');
  remove_action('wp_head', 'wp_generator');
  //remove_action('wp_head', 'feed_links', 2);
  //remove_action('wp_head', 'feed_links_extra', 3);

  remove_action('wp_head', 'index_rel_link');
  remove_action('wp_head', 'wlwmanifest_link');

  remove_action('wp_head', 'start_post_rel_link', 10, 0);
  remove_action('wp_head', 'parent_post_rel_link', 10, 0);
  remove_action('wp_head', 'adjacent_posts_rel_link', 10, 0);
  remove_action('wp_head', 'adjacent_posts_rel_link_wp_head', 10, 0 );

  remove_action('wp_head', 'wp_shortlink_wp_head', 10, 0 );
  add_filter('the_generator', '__return_false');
  add_filter('show_admin_bar','__return_false');

  remove_action( 'wp_head', 'print_emoji_detection_script', 7 );
  remove_action( 'wp_print_styles', 'print_emoji_styles' );

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *